L’informem que les dades personals obtingudes a partir d’aquest formulari, així com la seva direcció de correu electrònic, han estat incloses en un fitxer del qual és responsable CARNS TEIXIDORS SL, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada i que pogués ser del seu interès.

CARNS TEIXIDORS SL es compromet a l'ús exclusiu de les dades, recollides mitjançant aquest formulari, amb la finalitat mencionada anteriorment.

L’interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.

L’enviament d’aquest e-mail implica l’acceptació de les clàusules exposades.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació o oposició, en els termes que estableix al Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent direcció CARNS TEIXIDORS SL; AVDA ENRIC PRAT DE LA RIBA, 08570 TORELLÓ.